top of page
Painting

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด คือ การนำองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาและความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปะหลากหลายรูปแบบ มาออกแบบเป็นกระบวนการเพื่อเกิดการเยียวยาและรักษาสภาวะสมดุลทางจิตใจ

โดยใช้ศิลปะเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ทั้งเพื่อสื่อสารระหว่างผู้เข้ารับบริการเอง และระหว่างผู้เข้ารับบริการและนักศิลปะบำบัด โดยมีนักศิลปะบำบัดวิชาชีพเป็นผู้ออกแบบกระบวนการและดูแลกระบวนการในทุกขั้นตอนของการบำบัดอย่างปลอดภัย

ประเภทของศิลปะที่นำมาใช้ในกระบวนการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำบัด ซึ่งจะมีทั้งการวาด การระบายสี การปั้น การทำภาพตัดปะ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

กระบวนการศิลปะบำบัดให้ความสำคัญกับการให้ความหมายของผลงานจากผู้เข้าร่วมเป็นสำคัญโดยปราศจากการตัดสินจากนักศิลปะบำบัด

โดยที่ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านศิลปะมาก่อน

ศิลปะบำบัดเหมาะสำหรับใครบ้าง?

         เนื่องจากผู้เข้ารับบริการศิลปะบำบัดไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านศิลปะ ทำให้ศิลปะบำบัดสามารถทำงานได้กับทุกเพศทุกวัย โดยมีนักศิลปะบำบัดเป็นผู้ออกแบบกระบวนการอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม 

         ศิลปะบำบัดสามารถทำงานได้ทั้งรูปแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันทั้งเป้าหมายของการทำศิลปะบำบัด เวลาที่ใช้ในการบำบัดแต่ละครั้ง รวมไปถึงกระบวนการศิลปะบำบัดที่นำมาใช้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการและการประเมินของนักศิลปะบำบัดที่เห็นว่าเหมาะสม

         ศิลปะบำบัดสามารถทำงานได้กับทั้งเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงวัยชรา นักศิลปะบำบัดจะออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมกับจิตวิทยาของช่วงวัยร่วมกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคลค่ะ 

         ตัวอย่างการให้บริการศิลปะบำบัด มีดังนี้

Children

Kids Drawing

ศิลปะบำบัดสำหรับเด็ก

 • เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง

 • ปรับสภาวะทางอารมณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย

 • เสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

 • ปรับสมดุลสภาวะอารมณ์และจิตใจที่ส่งผลถึงพฤติกรรม

 • และศิลปะบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ออทิสติก และดาวน์ซินโดรม

Adults

122685103_10158993474798851_203617171972

ศิลปะบำบัดสำหรับวัยรุ่นถึงวัยทำงาน

 • ลดความเครียดและความวิตกกังวล

 • การค้นหาตัวตนและเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

 • เสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

 • เพิ่มพลังใจในการดำเนินชีวิต

 • รักษาสภาวะสมดุลทางอารมณ์และสุขภาพจิตใจ

 • เยียวยาและดูแลปัญหาเฉพาะบุคคล

Elderly

Smiling Grandma

ศิลปะบำบัดสำหรับผู้สูงวัย

 • กระตุ้นความทรงจำเพื่อชะลอการเสื่อมของสมอง

 • ปรับสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลมาจากช่วงวัย

 • เสริมสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง

 • เสริมสร้างพลังงานบวกและเป็นโอกาสได้ทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาในชีวิต

 • และศิลปะบำบัดสำหรับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

bottom of page